Door de oorlogsjaren is veel archiefmateriaal verloren gegaan. Men heeft toen veel materiaal vernietigd om te voorkomen dat allerlei persoonsgegevens in de handen van de Duitse bezetter kwam.

De Beiler imkervereniging “Eendracht” is opgericht op 25 maart 1912 op initiatief van de in 1886 geboren, hr. J. Koopman. In Beilen beter bekend als “plietsie Koopman uut Hiek’n”.

In hotel Koopman werd de oprichtingsvergadering gehouden. Vele jaren maakte dhr. Koopman deel uit van het bestuur. Naast dhr. Koopman was de beroepsimker uit Dwingeloo, dhr. Waninge, nauw bij de oprichting betrokken. Hij bekleedde in het begin de functie van secretaris/penningmeester.

Men organiseerde honing- en bijenmarkten. Deze markten waren wijd en zijd bekend. Overal kwamen de kooplui vandaan; zelfs veel uit Duitsland. Op 13 september 1914 werden er in Beilen 1689 bijenvolken verkocht (ook uitgevoerd naar Duitsland). Deze hadden een gezamenlijk gewicht van 71195 halve kilo’s. Per halve kilo werd 15 1/8 cent betaald. 

In september 1912 wordt een opkomst van 103 leden bij een ledenvergadering gemeld: de achterzaal van den heer Bosman aan de Palz was zoo bezet, dat niet ieder eene zitplaats kon bekomen.

In 1942 werd de laatste bijenmarkt gehouden in Beilen. Door de oorlog kwam er geen vervolg op deze markt. De Duitse bezetter begon honing en was te vorderen, de imkers kregen geen suiker om hun volken in te voeren. Veel van de geschiedenis van de imkervereniging is in die tijd verloren gegaan. Notulen werden wel gemaakt, maar later ook weer vernietigd, mogelijk om de bezetter niet op het spoor van de imkers te brengen.

De imkervereniging “Eendracht” had ooit 110 leden. Na de oorlog kreeg men in vele dorpen een eigen vereniging. Zo kon het gebeuren dat het ledental op een gegeven moment uit nog maar 14 leden bestond.

Door veel aan de weg te timmeren en deel te nemen aan evenementen zoals de groenmarkt, de estradamarkt, en tentoonstellingen, en door de mensen op het nut van de bijen te wijzen werd het ledental weer opgevijzeld naar ongeveer 40 leden.

In 1944 telde de vereniging 126 leden. De leden woonden toen niet alleen in Beilen maar ook in de vele omliggende plaatsen, zoals Dwingeloo, Westerbork enz.

In de oorlogsjaren had de vereniging veel meer leden dan buiten de oorlogsjaren. Vermoedelijk had dit te maken met de verstrekking van tabak. De imkers kregen toentertijd voor het imkeren meer tabak toegewezen.

Overigens verbouwden veel imkers ook buiten de oorlogsjaren om zelf tabak. Ook deze tabak werd op de bijenmarkt verhandeld en naar Wageningen vervoerd waar er vervolgens bijentabak voor de bijenhouderij van werd gemaakt.

Beilen was toentertijd het centrum van de bijenteelt. Er werden regelmatig bijenmarkten gehouden. De daar opgekochte korven, honing werd veelal per spoor naar Wageningen vervoerd om daar weer verkocht te worden aan de opkopers.

 

De vereniging zocht ruimte voor een te bouwen bijenstal en op 25 april 1969 dienen Henk Wijma en Bouke Mulder (resp. voorzitter en secretaris) een verzoek in bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beilen: 

Aan

het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente Beilen

te Beilen.

 

Weledelachtbare Heren,

Ondergetekenden, Hendrik Wijma, wonende te Beilen, Witte Valkenstraat 8 en Bouke Mulder, wonende te Alting 13, gemeente Beilen, respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling Beilen van de Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt in Nederland, verzoeken U beleefd zulks ten behoeve van hun leden, aan de afdeling Beilen een terrein ter grootte van ongeveer 2 à 22 are ter beschikking te willen stellen, teneinde ook in Beilen een bijenpark te kunnen stichten.

Als de meest gunstige omgeving zal hiervoor h.i. in aanmerking komen de omgeving van Eursing nabij de afgebroken woning van Peeks.

Zeer velen, vooral de ouderen kunnen wegens gebrek aan ruimte bij huis, geen bijen houden terwijl ze dit tot graag zouden willen, juist omdat dit voor hen zo’n prachtige tijdvulling zou zijn. Vele steden en dorpen immers, zoals Assen b.v. bezitten een of meerdere van zulke parken, meestal met doel ook die oudere mensen nog een taak en nuttige bezigheid te helpen verkrijgen, bij gebrek waaraan voor velen het verdere leven een “wachten op het einde” betekent.

Redenen, waarom ondergetekenden Uw College beleefd verzoeken, zo mogelijk een terrein als voren bedoeld ter beschikking te willen stellen.

’t Welk doende enz.

Beilen, 25 april 1969 voorz.

secr.

 

Waarschijnlijk is deze brief doorgestuurd naar de Directeur van Gemeentewerken, P. de Boer.

Hij schrijft terug aan de heren Burgemeester en Wethouders van Beilen:

 

Beilen, 9 mei 1969

 

Reg: 1.778.511

Nr: 736

Onderwerp: bouw bijenstal

 

Betr. Schrijven van Ver. ter Bevordering van de Bijenteelt te Beilen, d.d. 25-4-‘69

 

 

Naar aanleiding en onder terugzending van bovenvermeld schrijven met aangehechte kantbeschikking 1e. afd. nr. 2092 d.d. 2 mei 1969, waarbij door de heren Wijma en Mulder, namens de vereniging van bijenhouders wordt verzocht een perceeltje ter grootte van 2 à 22 are ter beschikking te willen stellen voor het stichten van een bijenpark, bericht ik U het volgende.

Volgens, van de heer Wijma verkregen inlichtingen is het de bedoeling om voor langere tijd op een daarvoor geschikt perceeltje een bijenstal te bouwen, voornamelijk voor leden, die bij huis geen ruimte daarvoor beschikbaar hebben en men wil de oud-politieman Koopmans, eerder woonachtig te Hijken, het dagelijks toezicht toevertrouwen.

Voordat met het bouwen zal worden begonnen wil men natuurlijk eerst een plan opzetten en dit nader met mijn dienst bespreken, terwijl door een ambtenaar van de Grontmij een plannetje voor de beplanting zal worden gemaakt.

Op zichzelf is m.i. het voornemen der bijenvereniging aanvaardbaar, het is echter de vraag waar een bijenstal kan worden gebouwd.

De plaats welke wordt voorgesteld, dus aan de Eursingerweg is niet geschikt met het oog op de in de nabijheid te bouwen sporthal en woningen en het uitbreiden van het sportpark.

Een bijenstal kan niet in de bebouwde kom worden geplaatst en moet m.i. ook niet in de directe nabijheid van druk bereden wegen komen te staan. Het is daarom zeer moeilijk een aanvaardbare plaats hiervoor te vinden.

Enigszins aanvaardbaar lijkt mij het perceel bouwland, gelegen aan westzijde van de Schapedrift, nabij de woning van J. Haveman, Hijkerweg 27. Dit perceel ligt tussen boswallen en is voor het doel van bijenhouden geschikt; mijnsinziens ligt het nog ver genoeg af van weg P 13 en het verkeer over de Hijkerweg zal verdwijnen zodra de tunnel naar Brunsting en Hijken gereed komt.

Indien U zich met deze plaats niet kunt verenigen stel ik U voor de bijenvereniging te berichten dat zij zelf een geschikte plaats zal moeten proberen te vinden, aangezien de gemeente geen grond beschikbaar heeft, welke gunstig is gelegen.

 

De directeur van Gemeentewerken,

 

P. de Boer

 

 

De eerstvolgende brief is van P. de Boer gericht aan de heren Burgemeester en Wethouders van Beilen:

 

 

Beilen, 25 sept. 1969

 

 

Reg: 1.778.511

Nr: 1477

Onderwerp: bouw bijenstal

 

Betr. Verzoek van Vereniging ter Bevordering van

de Bijenteelt te Beilen,

p.a. B. Mulder, Alting 13

 

 

Onder terugzending van bijgaande stukken, bestaande uit een schrijven van bovenvermelde vereniging, mijn brief no. 736, d.d. 21-5-1969, doe ik U hierbij in 2-voud toekomen een tekening van de te bouwen bijenstal met aan te brengen beplanting, en deel U naar aanleiding hiervan het volgende mede.

Het is de bedoeling dat de bijenstal komt te staan op het perceel sectie D no. 1529, gelegen aan de Schapendrift, nabij de woning van Haveman aan de Hijkerweg.

Uit de tekening blijkt dat er een behoorlijke stal met schuurtje zal worden gebouwd, hetwelk geheel behoorlijk wordt ingeplant.

Achter de stal zal een ruimte blijven, zodat de pachter van het ten westen gelegen perceel vrije toegang tot zijn perceel blijft behouden. Aangezien deze pachter, t.w. Fokkens, wonende Brunstingerweg, zelf ook bijenhouder is, is de wegbreedte van 4.- m. meer dan voldoende.

Gezien de opzet van het plan is het duidelijk, dat het de bedoeling is om een blijvende bijenstal te bouwen. Aangezien het perceeltje momenteel nog zeer ver van de rand van de geplande bebouwing van het uitbreidingsplan is gelegen, bestaan er mijnsinziens weinig bezwaren tegen om deze stal te bouwen.

Ik kan U nog meedelen dat er ongeveer 22 are van het perceel sectie D 1529 in beslag wordt genomen door de bijenstal, en dat de huidige pachter van dit perceel geen bezwaar heeft tegen het bouwen van de stal.

 

 

 

De directeur van Gemeentewerken,

 

P. de Boer

 

Op de brief zijn met pen aantekeningen gemaakt. Er staat genoteerd:

De afstand tot de woonbebouwing van het plan Beilen-West bedraagt minimaal ± 400 m. Enkele woningen aan de Hijkerweg staan in de buurt. De bijen zullen volgens het “Bijenhuis” Wageningen geen enkele overlast veroorzaken.

 

Daarna stuurt de secretaris namens de Burgemeester en wethouders van Beilen een brief naar de afdeling Beilen van de Vereniging ter Bevordering van Bijenteelt in Nederland:

 

 

 

De afdeling Beilen van de Vereniging ter Bevordering van Bijenteelt in Nederland,

p/a de heer B. Mulder,

Alting 13.

 

 

 

15 oktober 1969.

 

25 apr. 1969 1 2392

 

beschikbaarstelling van een terrein

t.b.v. de bouw van een bijenstal.

 

 

In antwoord op het in uw bovenvermeld schrijven vervatte verzoek en ter bevestiging van onze desbetreffende mondelinge mededeling op 14 oktober 1969 aan uw voorzitter – delen wij u mede, dat wij met de heer A. Nijland te Eursing 28 een bespreking hebben gehad over de vraag of het mogelijk was een bijenstal te doen bouwen op het door ons aan hem verpachte perceel land, kadastraal bekend als gemeente Beilen, sectie D, nr. 1529; ons is daarbij gebleken dat voormelde pachter bereid is een plm. 2 are groot gedeelte van het door hem van de gemeente gepachte perceel sectie D, nr. 1529 (liggende aan de zogenaamde Schapendrift te Beilen nabij de woning van de familie Haveman aan de Hijkerweg) ten behoeve van de bouw van een bijenstal aan uw vereniging te verhuren. We hebben de heer Nijland daarom – middels een afschrift van deze brief – doen weten dat wij tot wederopzegging akkoord gaan met een onderverhuur aan uw vereniging van het hierboven vermelde 2 are grote gedeelte van het perceel sectie D, nr. 1529, waarbij als huurbedrag maximaal zal mogen gelden een bedrag, berekend naar ƒ 120,- per ha per jaar; de verrekening van de huurpenningen zal een zaak zijn tussen uw vereniging en de heer Nijland.

Indien mocht blijken dat als gevolg van vorenbedoelde onderverhuur, al dan niet in combinatie met de bouw van meerbedoelde bijenstal, extra kosten aan de gemeente Beilen in rekening worden gebracht, ( onder andere ook in de vorm van verhoogde belastingen) dan zullen deze kosten voor rekening van uw vereniging komen.

 

Tenslotte vestigen wij er nog uw aandacht op, dat ten behoeve van de bouw van meerbedoelde bijenstal bij ons college een bouwvergunning dient te worden aangevraagd; zolang er nog geen bouwvergunning is afgegeven mag niet met de bouw van de stal worden begonnen.

 

Burgemeester en wethouders van Beilen,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

 

 

Op 19 november 1984 is in de ledenvergadering besloten om de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen bij notaris J. Groen. Op 4 februari 1985 verschenen Hendrik Wijma, Siebold Bootsma, Johannes Gerardus van den Tempel, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de IJmkervereniging “Eendracht”.

 

De stal van de vereniging stond in de buurt van de Hijkerweg. Via een zandpaadje kwam men langs de woningen van Marinus Maat en Kale Bart bij de stal.

Met de komst van de nieuwe sportvelden in 1993 moest deze stal verdwijnen om plaats te maken voor de voetbalvelden.

De toenmalige voorzitter, Lute van de Bult, heeft hiertegen bezwaar aangetekend:

 

Aan het college van

Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Beilen.

 

Betreft: Bezwaarschrift tegen

aanleg van nieuwe sportvelden

aan de schapendrift.

 

Beilen, 30-9-1992

 

Geacht college,

N.a.v. de procedure volgens art. 19 m.b.t de aanleg van nieuwe sportvelden, maken wij: imkervereniging Eendracht te Beilen, bezwaar tegen deze procedure.

Zulks ook n.a.v. de brief die onze secretaris, dhr. Atsma, mocht ontvangen. In deze brief van de gemeente, wordt de vereniging aangezegd, de bijenstal voor 1 december te verwijderen uit het gebied dat volgens bovengenoemde procedure in voorbereiding is.

Wij zien op korte termijn geen mogelijkheid, deze bijenstal, die overigens geheel met een volledige bouwvergunning is gebouwd, te verplaatsen. Ten eerste is deze stal dusdanig gebouwd, dat hij niet in zijn geheel is te verplaatsen.

Ten tweede beschikken wij niet over een terrein, waar een dergelijke stal geplaatst kan worden.

Mocht de gemeente eventueel een alternatief voor hebben, dan zijn wij gaarne bereid daarover van gedachte te wisselen.

 

Hoogachtend.

 

L. v.d. Bult

voorzitter.

Het bezwaar werd niet aanvaard door de gemeente, tegen de verplaatsing was geen ontkomen aan.

Er moest dus een andere plek gezocht worden. Hierover waren meerdere gedachten: men wilde op twee locaties in Beilen een stal maken. Van dit idee is afgestapt vanwege de angst op het risico dat dan de vereniging zich dan in tweeën op zou splitsen.

Toen richtte men zich op een locatie op het terrein van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Op 24 juni 1993 werd telefonisch het verzoek ingediend aan dhr. Bartelds van Waterleidingmaatschappij Drenthe voor het plaatsen van een bijenstal op of bij hun terrein. De Waterleidingmaatschappij Drenthe was op dat moment bezig hun terrein een natuurlijke bestemming te geven. Dit door middel van het inzaaien van wildmengsels, inplant van bos en heesters. Dhr. Bartelds zou het voorleggen aan de directie van Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Op 13 juli 1993 komt er een bevestiging van de WMD dat hun verzoek in behandeling zal worden genomen. In dezelfde brief werd er nog wel op gewezen dat in het puttenveld van de WMD geen activiteiten mochten plaatsvinden.

 

Later werd dit verzoek door de Waterleidingmaatschappij afgewezen want men wilde absoluut geen bezoek op het terrein.

 

Gelukkig was er toen een lid van de vereniging werkzaam bij de gemeente. Dhr. Henk Kalk, hoofd ontwikkeling, ging toen mee in het idee van de voorzitter, Lute van de Bult, om aan de rand van het nieuwe voetbalveld een locatie toe te wijzen ten behoeve van de nieuwe bijenstal. De nieuwe locatie zou dan enkele tientallen meters verplaats moeten worden. Uiteindelijk stemde de gemeente hier mee in. Er werd een nieuw stuk terrein ter beschikking gesteld; een veel groter stuk en in permanente bruikleen!!

De toenmalige wethouder Bart de Vries (13/5/1995) meende echter hierin problemen te voorzien; hoe konden al die bijenvolken en de voetballers nu samengaan?

Uit de Beiler Courant van 13-5-1995:

Het bestuur van “Eendracht” kwam met het argument dat het eigenlijk om een leslocatie zou gaan. De groep “Drenthe” heeft op deze locatie dan ook veel les gegeven op het gebied van de bijenhouderij.

In Eelde werd toen op de land- en tuinbouwschool ook onderricht hierin gegeven. Hierdoor kwam er weinig aanmelding voor de cursussen. Er was een minimum aantal cursisten van 12 vereist. Dit aantal werd dan uiteindelijk ook niet meer behaald. Toen werd besloten om in Beilen te stoppen met de cursussen.

De locatie is toen volledig ter beschikking gesteld aan de imkers. Zij konden daar hun bijenkasten stallen.

 

Doordat de locatie verplaatst moest worden, was het noodzakelijk dat er materiaal ter beschikking kwam. De vereniging was echter niet zo kapitaalkrachtig om een geheel nieuwe stal te kunnen bouwen. De penningmeester, Joop van den Tempel, wist een oude fietsenstalling van een melkfabriek in Tuk (Steenwijk) op de kop te tikken. Een ander lid van de vereniging, werkzaam in de metaalsector, heeft toen een tekening gemaakt met daarbij een materiaallijst. Maar ook dan nog overstegen hiervoor de kosten het budget van de vereniging. Er werd toen bedacht om door middel van certificaten geld binnen te halen. Een certificaat kostte toen ƒ 50,-. Met deze certificaten werd men aandeelhouder van de stal. Sommigen kochten meer dan één certificaat. Men had wel het recht om op een later tijdstip dit certificaat weer terug te kunnen verkopen tegen hetzelfde bedrag. Hier is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt.

Tevens was er deze actie een aardigheid verbonden: een ieder, die meedoet maakt kans op het winnen van een volledig ingerichte bijenkast. Bij de opening van de nieuwe stal zou bekend gemaakt worden wie deze gewonnen heeft.

Op deze manier zijn er 47 certificaten verkocht onder 25 leden.

Acties van leden ƒ 100,- Koninginneverkoop ƒ 60,-.

De gemeente heeft toen kosteloos de grond uitgegraven voor zowel de parkeerplaats en de stal en zand gestort voor de nieuwe bestrating. En de vereniging kreeg gratis een bouwvergunning voor de nieuw te bouwen stal.

De globale begroting voor de vervanging van de bijenstal werd toen geraamd op ƒ 4400,-.

 

Op 17 juni 1993 was er een bespreking met de beheerscommissie voetbalvelden. Er werd gesproken over:

De afscheiding van het terrein.

 

Er zou geen afscheiding komen bestaande uit draad of gaas. De afscheiding bleef bestaan uit alleen een boswal van ongeveer zes meter breed.

Frekwentie van het gebruik van het veld, grenzend aan terrein bijenstal.

 

Het terrein zal m.n. in de weekenden bespeeld worden door de jeugdelftallen. Hierbij is publiek aanwezig.

In de periode van juni t/m augustus zal er niet gevoetbald worden.

De verlichting van de velden.

 

De verlichting van het trainingsveld zal geplaatst worden tgen de uiterste zuidkant van het terrein.

De bijen zullen hier weinig of geen last van hebben.

Aanplant bossingel.

 

De commissie was van mening dat de imkervereniging dit zelf ter hand moest nemen. Hierop werd door de imkervereniging geantwoord, dat zij als vereniging niet financieel draagkrachtig genoeg was.

De aanplant bestaat uit het zgn Drents mengsel.

Dit houdt in: eik, berk, e.d.

Voorstel om ook vuilboom te planten.

In het najaar is er weer een overleg met de beheerscommissie.

§ Aanleg nutsvoorzieningen.

Binnen afzienbare tijd zal er een sleuf worden gegraven voor de aanleg van alle nutsvoorzieningen.

 

Op 22 juni 1993 was er een bespreking tussen dhr. Holwerda (achterbuurman van de bijenstal) en de imkervereniging bij monde van dhr. v.d. Tempel en dhr. v.d. Bult.

Verslag:

Dhr. Holwerda had in eerste instantie begrepen dat de bijenstal tegen de boswal grenzend aan de Schapendrift zou komen.

 

Dit is dus niet het geval.

Dhr. Holwerda is van mening dat de stal als deze geplaatst wordt op de plek zoals aangegeven op de tekening, zijn uitzicht zal belemmeren.

Ook het “voortdurend” aanwezig zijn van mensen bij de stal, i.v.m. cursussen, was voor dhr. Holwerda bezwaarlijk.

Als het plan voor mocht gaan, dan zou dhr. Holwerda bepaalde eisen gaan stellen.

M.n. de inplant van de scheidingswal en het onderhoud hiervan, riep vragen op bij dhr. Holwerda.

In overleg is natuurlijk alles mogelijk.

 

Het schuin plaatsen van de bijenstal, om tegemoet te komen aan de wensen van dhr. Holwerda is geen haalbare kaart.

Wel is het mogelijk de stal een aantal meters op te schuiven, richting hoek van het terrein.

Het gesloten deel van de stal kan zover mogelijk in de hoek komen.

 

Afspraak met dhr. Holwerda gemaakt: afhankelijk van de uitslag van de vergadering met de leden op 28 juni as. weer contact opnemen.

 

 

Op 25 januari 1994 doet het bestuur een oproep aan haar leden om de dan komende zaterdag uit te roepen tot “Eendracht – Plantdag”. Het terrein dan de nieuwe bijenstal moest ingeplant worden. De leden werden opgeroepen om al het overtallig plantmateriaal bij de vereniging in te leveren. De nieuwe stal is dan nog niet helemaal klaar maar al wel te gebruiken. In dezelfde oproep wordt ook hulp gevraagd om de zondag erna de oude stal af te breken.

Tevens was er de mededeling dat er dat jaar niet naar de koolzaad gereisd kon worden want er was geen koolzaad ingezaaid. Er wordt dan ook gevraagd of iemand andere mogelijkheden weet om samen naar drachtgebieden te reizen. Er wordt een idee geopperd om gezamenlijk een braakliggend terrein in te zaaien met drachtplanten.

 

Op 13 mei 1995 werd de nieuwe bijenstal officiëel geopend. De “Groep Drenthe” diende het verzoek in om daaraan een ander activiteit eraan vast te koppelen, nl. de “Drentse Imkersdag 1995”

Zie ook het fotoalbum: Opening bijenstal 

Uit de Beiler Courant van 13-5-1995: 

Eendracht opent nieuwe bijenstal bij Noordwest

BEILEN - Imkervereniging Eendracht uit Beilen neemt zaterdag de nieuwe bijenstal officieel in gebruik. Aan de rand van het sportveldencomplex NoordWest is door leden van Imkervereniging “Eendracht” een nieuwe bijenstal gerealiseerd.Deze stal is in eerste instantie bedoeld voor imkers, die zelf niet over voldoende ruimte beschikken om hun bijenvolken te plaatsen. De vereniging heeft echter de gelegenheid te baat genomen om iets extra's te realiseren.Beilen ligt centraal in Drenthe en is daardoor meermalen gekozen voor het geven van lessen aan beginnende en gevorderde imkers. Met de bouw van de nieuwe stal is hier rekening mee gehouden. In de nieuwe stal kunnen de praktijklessen worden gehouden. Tevens bestaat de mogelijkheid voor het geven van voorlichting aan scholen en clubs.De officiële opening is tussen 10 en 11 uur 's morgens en wordt verricht door wethouder de Vries van de gemeente Beilen. Op deze morgen is ook een stand van de vereniging Groei en Bloei aanwezig. Tevens wordt door de groep Drenthe van de gezamenlijke imkers de nodige informatie verstrekt op het gebied van bijenteeltcursussen. Voor nadere informatie: J. Atsma, 05936-274 of bij L. van de Bult, 05930-23957.

 

Bijenstal Eendracht geopend

13 mei 1995 - De onherkenbare wethouder Bart de Vries plaatst een korf onder toeziend oog van de voorzitter van Eendracht, Lute van de Bult. (Foto: Gert Datema)

 

BEILEN - Met het plaatsen van een korf opende wethouder Bart de Vries zaterdag in Beilen de bijenstal van imkervereniging Eendracht Beilen. Het was voor De Vries een hernieuwde kennismaking met het bijenhouden: `Vroeger moest ik als jongen hele middagen met een waterslang bij de bijenkasten zitten op de boerderij van mijn ouders. Dat was niet altijd een pretje.' De veertig leden tellende vereniging heeft hiermee een ruime opslag- en instructieruimte aan de rand van het sport-, complex Noordwest.

 

Het nieuwe gebouwtje was nodig, omdat het vorige schuurtje vlakbij de nieuwe plek moest wijken voor de sportvelden. Dat nieuws kwam toen nogal onverwachts, maar de pijn werd naderhand verzacht door de gemeente middels het uitlenen van een nieuwe locatie. Na veel zelfwerkzaamheid van de imkers kwam het onderkomen van de grond en het mag er zijn. Secretaris G. J. Atsma is net als de andere (bestuur)leden bijzonder ingenomen met de nieuwe accommodatie: 'De stal is voor leden die thuis geen ruimte hebben voor hun bijenkasten. ’s Zomers reizen de leden met de bijen en in de winter gaan ze in de stal vooroverwintering. Er is hier nu ook de mogelijkheid voor instructie en voorlichting aan bijvoorbeeld scholieren. Die kunnen hier veilig achter een gaasgordijn staan.Dat gevaar wordt volgens Atsma nogal eens overdreven en valt mee als je de bijen rustig benaderd: 'Je moet niet in de aanvliegroute van de bijen gaan staan. Een echte ervaren imker gaat er met zijn blote handen bij. Er gebeurt niks al je alles maar met rustige bewegingen doet.'Op dit moment staan een aantal bijenkasten, waar in de zomer zo'n 50.000 bijen per kast in zitten, in koolzaadvelden. Koolzaad is een wat aflopende zaak. Atsma: 'Traditioneel hebben we contact met een.boer in Wagenborgen voor het plaatsen van kasten in koolzaadvelden. Daar haal je per kast in een goed seizoen makkelijk dertig kilo koolzaadhoning, Er zijn leden die hebben soms vijftien kasten staan. Maar de koolzaad wordt wel wat minder, want het levert de boeren niet zoveel meer op.'De leden.van de Eendracht en andere niet-Groningse imkers kunnen 's zomers uitwijken naar Groningen waar 130 hectare braakgrond is ingezaaid met Phaselia (bijenbrood). De opening werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de groep Drenthe van de Vereniging Bevordering Bijenteelt Nederland (VBBN) en de subvereniging Emmen. De laatste vereniging maakt noodgedwongen. ook gebruik van de Beiler opslag, omdat vandalisme opslag in Emmen onmogelijk maakt.